Reklamační řád 

 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https://www.emita.store a  definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím. 
 • Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou  nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání. 
 • Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním  zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.emita.store, když  souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky  samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​ https://www.emita.store  ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole. 
 • Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními  podmínkami. 
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.emita.storezejména daňovým dokladem  vystaveným prodávajícím. 
 • Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace. 
 • Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,  lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být 
 • prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky). 
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy  kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo  které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží  umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​ahoj@.emita.store
 • Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace. 
 • Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí,  nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka). 
 • Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek. 
 • Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo  může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek  prodávajícího. 
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.  Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené  na obalu. 
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v  případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z  vadného plnění výrobce. 
 • Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své  odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího,  která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.